Hanuman Chalisa in Kannada | ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ | (कन्नड़)

Hanuman Chalisa in Kannada (ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ)

Hanuman Chalisa in Kannada (ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ)

Hanuman Chalisa in Kannada Audio mp3

ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ

  || ದೋಹಾ ||

 • ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ
  ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ
 • ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ
  ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್

 • || ಚೌಪಾಈ ||

 • ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ |
  ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 1 ||
 • ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ |
  ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 ||
 • ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ |
  ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ || 3 ||
 • ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ |
  ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 ||
 • ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ |
  ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 5 ||
 • ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ |
  ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ || 6 ||
 • ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ |
  ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || 7 ||
 • ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ |
  ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8 ||
 • ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ |
  ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 ||
 • ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ |
  ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || 10 ||
 • ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ |
  ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ || 11 ||
 • ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ |
  ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ || 12 ||
 • ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ |
  ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || 13 ||
 • ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ |
  ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ || 14 ||
 • ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ |
  ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || 15 ||
 • ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ |
  ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ || 16 ||
 • ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ |
  ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || 17 ||
 • ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ |
  ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || 18 ||
 • ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ |
  ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || 19 ||
 • ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |
  ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ || 20 ||
 • ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
  ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || 21 ||
 • ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |
  ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ || 22 ||
 • ಆಪನ ತೇಜ ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ |
  ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ || 23 ||
 • ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ |
  ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || 24 ||
 • ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
  ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ || 25 ||
 • ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ |
  ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ || 26 ||
 • ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |
  ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ || 27 ||
 • ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ |
  ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || 28 ||
 • ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |
  ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || 29 ||
 • ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
  ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || 30 ||
 • ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |
  ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || 31 ||
 • ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ |
  ಸಾದ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ || 32 ||
 • ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ |
  ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || 33 ||
 • ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ |
  ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ || 34 ||
 • ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ |
  ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ || 35 ||
 • ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
  ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ || 36 ||
 • ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ |
  ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || 37 ||
 • ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ |
  ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ || 38 ||
 • ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ |
  ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ || 39 ||
 • ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ |
  ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || 40 ||

 • || ದೋಹಾ ||


 • ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್
  ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್
 • ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ