Hanuman Chalisa in Malayalam (ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ)

Hanuman Chalisa in Malayalam (ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ)

Hanuman Chalisa in Malayalam (ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ)

Hanuman Chalisa in Malayalam Audio mp3

ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ

  || ദോഹാ ||

 • ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി
  വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി
 • ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര
  ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര്

 • || ചൌപാഈ ||

 • ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
  ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര ||1||
 • രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
  അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ ||2||
 • മഹാവീര വിക്രമ ബജരംഗീ |
  കുമതി നിവാര സുമതി കേ സംഗീ ||3||
 • കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
  കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ ||4||
 • ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
  കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ ||5||
 • ശംകര സുവന കേസരീ നംദന |
  തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വംദന ||6||
 • വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
  രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര ||7||
 • പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
  രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ ||8||
 • സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
  വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ ||9||
 • ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
  രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ ||10||
 • ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
  ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ ||11||
 • രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
  തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ ||12||
 • സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
  അസ കഹി ശ്രീപതി കംഠ ലഗാവൈ ||13||
 • സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
  നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ ||14||
 • യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
  കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ ||15||
 • തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
  രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ ||16||
 • തുമ്ഹരോ മംത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
  ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ ||17||
 • യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
  ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ ||18||
 • പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
  ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ ||19||
 • ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
  സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ ||20||
 • രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
  ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ ||21||
 • സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
  തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ ||22||
 • ആപന തേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ |
  തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ ||23||
 • ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
  മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ ||24||
 • നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
  ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ ||25||
 • സംകട സേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
  മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ ||26||
 • സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
  തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ ||27||
 • ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
  താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ ||28||
 • ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ |
  ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ ||29||
 • സാധു സംത കേ തുമ രഖവാരേ |
  അസുര നികംദന രാമ ദുലാരേ ||30||
 • അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
  അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ ||31||
 • രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
  സാദ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ ||32||
 • തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
  ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ ||33||
 • അംത കാല രഘുവര പുരജായീ |
  ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ ||34||
 • ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
  ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ ||35||
 • സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
  ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ ||36||
 • ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
  കൃപാ കരോ ഗുരുദേവ കീ നായീ ||37||
 • ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
  ഛൂടഹി ബംദി മഹാ സുഖ ഹോയീ ||38||
 • ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
  ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൌരീശാ ||39||
 • തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
  കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ ||40||

 • || ദോഹാ ||


 • പവന തനയ സംകട ഹരണ മംഗള മൂരതി രൂപ്
  രാമ ലഖന സീതാ സഹിത ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ്
 • സിയാവര രാമചംദ്രകീ ജയ പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ ബോലോ ഭായീ സബ സംതനകീ ജയ