Hanuman Chalisa in Gujarati (હનુમાન ચાલીસા)

Hanuman Chalisa in Gujarati

Hanuman Chalisa in Gujarati (હનુમાન ચાલીસા)

Hanuman Chalisa in Gujarati Audio mp3

🙏 🛕હનુમાન્ ચાલીસા ગુજરાતી માં🛕 🙏

  || દોહા ||

 • શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ,
  વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ.
 • બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર,
  બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર્.

 • || ચૌપાઈ ||

 • જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર |
  જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર || ૧ ||
 • રામદૂત અતુલિત બલધામા |
  અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા || ૨ ||
 • મહાવીર વિક્રમ બજરંગી |
  કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી || ૩ ||
 • કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા |
  કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા || ૪ ||
 • હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ |
  કાંથે મૂંજ જનેવૂ સાજૈ || ૫ ||
 • શંકર સુવન કેસરી નંદન |
  તેજ પ્રતાપ મહાજગ વંદન || ૬ ||
 • વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર |
  રામ કાજ કરિવે કો આતુર || ૭ ||
 • પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવે કો રસિયા |
  રામલખન સીતા મન બસિયા || ૮ ||
 • સૂક્ષ્મ રૂપધરિ સિયહિ દિખાવા |
  વિકટ રૂપધરિ લંક જરાવા || ૯ ||
 • ભીમ રૂપધરિ અસુર સંહારે |
  રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે || ૧૦ ||
 • લાય સંજીવન લખન જિયાયે |
  શ્રી રઘુવીર હરષિ ઉરલાયે || ૧૧ ||
 • રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાઈ |
  તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાઈ || ૧૨ ||
 • સહસ વદન તુમ્હરો યશગાવૈ |
  અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈ || ૧૩ ||
 • સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીશા |
  નારદ શારદ સહિત અહીશા || ૧૪ ||
 • યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે |
  કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે || ૧૫ ||
 • તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિ કીન્હા |
  રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા || ૧૬ ||
 • તુમ્હરો મંત્ર વિભીષણ માના |
  લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના || ૧૭ ||
 • યુગ સહસ્ર યોજન પર ભાનૂ |
  લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ || ૧૮ ||
 • પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહી |
  જલધિ લાંઘિ ગયે અચરજ નાહી || ૧૯ ||
 • દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે |
  સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે || ૨૦ ||
 • રામ દુઆરે તુમ રખવારે |
  હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે || ૨૧ ||
 • સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી શરણા |
  તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડર ના || ૨૨ ||
 • આપન તેજ તુમ્હારો આપૈ |
  તીનોં લોક હાંક તે કાંપૈ || ૨૩ ||
 • ભૂત પિશાચ નિકટ નહિ આવૈ |
  મહવીર જબ નામ સુનાવૈ || ૨૪ ||
 • નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા |
  જપત નિરંતર હનુમત વીરા || ૨૫ ||
 • સંકટ સેં હનુમાન છુડાવૈ |
  મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવૈ || ૨૬ ||
 • સબ પર રામ તપસ્વી રાજા |
  તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા || ૨૭ ||
 • ઔર મનોરધ જો કોયિ લાવૈ |
  તાસુ અમિત જીવન ફલ પાવૈ || ૨૮ ||
 • ચારો યુગ પરિતાપ તુમ્હારા |
  હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા || ૨૯ ||
 • સાધુ સંત કે તુમ રખવારે |
  અસુર નિકંદન રામ દુલારે || ૩૦ ||
 • અષ્ઠસિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા |
  અસ વર દીન્હ જાનકી માતા || ૩૧ ||
 • રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા |
  સાદ રહો રઘુપતિ કે દાસા || ૩૨ ||
 • તુમ્હરે ભજન રામકો પાવૈ |
  જન્મ જન્મ કે દુખ બિસરાવૈ || ૩૩ ||
 • અંત કાલ રઘુવર પુરજાઈ |
  જહાં જન્મ હરિભક્ત કહાઈ || ૩૪ ||
 • ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરયી |
  હનુમત સેયિ સર્વ સુખ કરયી || ૩૫ ||
 • સંકટ કટૈ મિટૈ સબ પીરા |
  જો સુમિરૈ હનુમત બલ વીરા || ૩૬ ||
 • જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાઈ |
  કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાઈ || ૩૭ ||
 • જો શત વાર પાઠ કર કોઈ |
  છૂટહિ બંદિ મહા સુખ હોઈ || ૩૮ ||
 • જો યહ પડૈ હનુમાન ચાલીસા |
  હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા || ૩૯ ||
 • તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા |
  કીજૈ નાથ હૃદય મહ ડેરા || ૪૦ ||

 • || દોહા ||


 • પવન તનય સંકટ હરણ મંગળ મૂરતિ રૂપ્,
  રામ લખન સીતા સહિત હૃદય બસહુ સુરભૂપ્,
 • સિયાવર રામચંદ્રકી જય પવનસુત હનુમાનકી જય,
  બોલો ભાયી સબ સંતનકી જય.