Showing posts with label Hanuman Chalisa in Kannada. Show all posts
Showing posts with label Hanuman Chalisa in Kannada. Show all posts

Hanuman Chalisa in Kannada (कन्नड़)

Hanuman Chalisa in Kannada (कन्नड़)

Hanuman Chalisa in Kannada (कन्नड़)

ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ

  || ದೋಹಾ ||

 • ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ
  ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ
 • ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ
  ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್

 • || ಚೌಪಾಈ ||

 • ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ |
  ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 1 ||
 • ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ |
  ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 ||
 • ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ |
  ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ || 3 ||
 • ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ |
  ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 ||
 • ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ |
  ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 5 ||
 • ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ |
  ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ || 6 ||
 • ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ |
  ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || 7 ||
 • ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ |
  ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8 ||
 • ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ |
  ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 ||
 • ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ |
  ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || 10 ||
 • ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ |
  ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ || 11 ||
 • ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ |
  ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ || 12 ||
 • ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ |
  ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || 13 ||
 • ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ |
  ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ || 14 ||
 • ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ |
  ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || 15 ||
 • ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ |
  ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ || 16 ||
 • ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ |
  ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || 17 ||
 • ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ |
  ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || 18 ||
 • ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ |
  ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || 19 ||
 • ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |
  ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ || 20 ||
 • ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
  ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || 21 ||
 • ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |
  ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ || 22 ||
 • ಆಪನ ತೇಜ ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ |
  ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ || 23 ||
 • ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ |
  ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || 24 ||
 • ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
  ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ || 25 ||
 • ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ |
  ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ || 26 ||
 • ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |
  ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ || 27 ||
 • ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ |
  ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || 28 ||
 • ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |
  ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || 29 ||
 • ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
  ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || 30 ||
 • ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |
  ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || 31 ||
 • ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ |
  ಸಾದ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ || 32 ||
 • ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ |
  ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || 33 ||
 • ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ |
  ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ || 34 ||
 • ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ |
  ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ || 35 ||
 • ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
  ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ || 36 ||
 • ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ |
  ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || 37 ||
 • ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ |
  ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ || 38 ||
 • ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ |
  ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ || 39 ||
 • ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ |
  ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || 40 ||

 • || ದೋಹಾ ||


 • ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್
  ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್
 • ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ