Showing posts with label Hanuman Chalisa in Malayalam. Show all posts
Showing posts with label Hanuman Chalisa in Malayalam. Show all posts

Hanuman Chalisa in Malayalam (ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ)

Hanuman Chalisa in Malayalam (ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ)

Hanuman Chalisa in Malayalam (ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ)

Hanuman Chalisa in Malayalam Audio mp3

ശ്രീ ഹനുമാൻ ചാലിസ

  || ദോഹാ ||

 • ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി
  വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി
 • ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര
  ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര്

 • || ചൌപാഈ ||

 • ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
  ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര ||1||
 • രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
  അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ ||2||
 • മഹാവീര വിക്രമ ബജരംഗീ |
  കുമതി നിവാര സുമതി കേ സംഗീ ||3||
 • കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
  കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ ||4||
 • ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
  കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ ||5||
 • ശംകര സുവന കേസരീ നംദന |
  തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വംദന ||6||
 • വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
  രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര ||7||
 • പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
  രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ ||8||
 • സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
  വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ ||9||
 • ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
  രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ ||10||
 • ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
  ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ ||11||
 • രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
  തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ ||12||
 • സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
  അസ കഹി ശ്രീപതി കംഠ ലഗാവൈ ||13||
 • സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
  നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ ||14||
 • യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
  കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ ||15||
 • തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
  രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ ||16||
 • തുമ്ഹരോ മംത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
  ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ ||17||
 • യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
  ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ ||18||
 • പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
  ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ ||19||
 • ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
  സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ ||20||
 • രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
  ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ ||21||
 • സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
  തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ ||22||
 • ആപന തേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ |
  തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ ||23||
 • ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
  മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ ||24||
 • നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
  ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ ||25||
 • സംകട സേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
  മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ ||26||
 • സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
  തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ ||27||
 • ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
  താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ ||28||
 • ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ |
  ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ ||29||
 • സാധു സംത കേ തുമ രഖവാരേ |
  അസുര നികംദന രാമ ദുലാരേ ||30||
 • അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
  അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ ||31||
 • രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
  സാദ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ ||32||
 • തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
  ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ ||33||
 • അംത കാല രഘുവര പുരജായീ |
  ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ ||34||
 • ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
  ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ ||35||
 • സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
  ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ ||36||
 • ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
  കൃപാ കരോ ഗുരുദേവ കീ നായീ ||37||
 • ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
  ഛൂടഹി ബംദി മഹാ സുഖ ഹോയീ ||38||
 • ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
  ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൌരീശാ ||39||
 • തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
  കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ ||40||

 • || ദോഹാ ||


 • പവന തനയ സംകട ഹരണ മംഗള മൂരതി രൂപ്
  രാമ ലഖന സീതാ സഹിത ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ്
 • സിയാവര രാമചംദ്രകീ ജയ പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ ബോലോ ഭായീ സബ സംതനകീ ജയ